Algemene Voorwaarden Van de Kaart BV

 

Definities

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 2. Overeenkomst op Afstand: een overeenkomst waarbij via een door Van de Kaart georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals aanmelden via de website en per e-mail.
 3. Van de Kaart: de besloten vennootschap Van de Kaart, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te (2555RL) Lupineweg 10, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70717052.
 4. Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van Van de Kaart wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is gesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Van de Kaart en een Opdrachtgever, alsmede op aanvullende- en vervolgopdrachten.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Van de Kaart en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Opdrachtgever en Van de Kaart treden dan in overleg, om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Van de Kaart zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Door aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever komt de overeenkomst van opdracht tot stand. Van de Kaart heeft echter het recht om binnen 5 dagen na ontvangst van de aanvaarding de overeenkomst, zonder opgave van redenen en zonder tot welke schadevergoeding dan ook te zijn gehouden, schriftelijk te beëindigen.
 3. Een aanbod komt automatisch te vervallen, indien zij door de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen schriftelijk is aanvaard, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
 4. Van de Kaart kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen (in Euro’s) zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 6. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Van de Kaart daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij anders aangegeven.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van de Kaart BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3. Contractduur; uitvoeringstermijn, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; tariefwijziging

 1. De overeenkomst tussen Van de Kaart en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Van de Kaart daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Van de Kaart dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Van de Kaart zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 4. Van de Kaart heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Van de Kaart is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Van de Kaart de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van de Kaart aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Van de Kaart worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Van de Kaart zijn verstrekt, heeft Van de Kaart het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Van de Kaart ter beschikking heeft gesteld. Van de Kaart is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Van de Kaart is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Dit kan consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Van de Kaart zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst.
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Van de Kaart gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven als de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Van de Kaart op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Van de Kaart een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.
 11. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Van de Kaart gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Van de Kaart daardoor direct of indirect ontstaan.
 12. Van de Kaart is gerechtigd om tariefswijzigingen toe te passen, indien zij deze wijzigingen tenminste 30 dagen voor inwerkingtreden daarvan schriftelijk kennis van de Opdrachtgever heeft gebracht. Indien de Opdrachtgever niet kan instemmen met deze wijzigingen, dient hij dat binnen 14 dagen na verzending van de kennisgeving schriftelijk kenbaar te maken. Na verstrijken van de genoemde termijn van 14 dagen wordt de Opdrachtgever geacht ingestemd te hebben met de tariefswijzigingen.

 

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Van de Kaart is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Van de Kaart ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Van de Kaart kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Van de Kaart op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Van de Kaart de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Van de Kaart tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Van de Kaart gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Van de Kaart gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Van de Kaart, zal Van de Kaart in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Van de Kaart extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 7. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 8. Een bevestigde afspraak kan door Opdrachtgever tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd of verzet. Bij latere annulering of wijziging van de afspraak wordt de geplande bijeenkomst volledig in rekening gebracht.
 9. Opdrachtgever is gerechtigd zijn deelname tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. De vooraf overeengekomen kosten blijven volledig verschuldigd.
 10. Van de Kaart behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om een deelnemer uit te sluiten van deelname aan de activiteiten door Van de Kaart georganiseerd.

 

Artikel 5. Overmacht

 1. Van de Kaart is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Van de Kaart geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Van de Kaart niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Van de Kaart heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Van de Kaart zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Van de Kaart kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Van de Kaart ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Van de Kaart gerechtigd om bedoelde gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Van de Kaart aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Van de Kaart is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Van de Kaart verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Van de Kaart geleverde blijft eigendom van Van de Kaart totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Van de Kaart gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Indien Van de Kaart aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Van de Kaart is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van de Kaart aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van de Kaart toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Van de Kaart is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Van de Kaart is slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door Van de Kaart van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij de uitvoering van de overeenkomst mag worden vertrouwd.
 5. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 6. Van de Kaart is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Van de Kaart is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. Van de Kaart is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet of later doorgaan van de overeenkomst.
 8. Van de Kaart is niet aansprakelijk voor het al dan niet (juist) opvolgen en/of interpreteren door Opdrachtgever en deelnemers van aanbevelingen in het schriftelijke materiaal en/of van mondelinge aanwijzingen.
 9. De aansprakelijkheid van Van de Kaart is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. Indien er, ongeacht de reden daarvoor, geen uitkering vanuit enige verzekering plaatsvindt is de aansprakelijkheid van TA beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de betreffende overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 10. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in de zin van dit artikel dienen binnen een half jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

 

Artikel 9. Vertrouwelijkheid

 1. Van de Kaart zal ten aanzien van de in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde informatie de zorgvuldigheid betrachten die van haar gevergd mag worden.
 2. Opdrachtgever en Van de Kaart verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die een vertrouwelijk karakter heeft en die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

 

Artikel 10. Verwerking (persoons)gegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met Van de Kaart gaat Opdrachtgever ermee akkoord dat de uit de overeenkomst verkregen (persoons)gegevens door Van de Kaart worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie. Deze gegevens kunnen door Van de Kaart worden gebruikt ten behoeve van de administratie, het uitvoeren van de overeenkomst en het toezenden van informatie over Van de Kaart en haar producten en diensten. Opdrachtgever en Van de Kaart zullen zich houden aan de verplichtingen die op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens c.q. Algemene Verordening Gegevensbescherming op hen rusten.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen berust(en) de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom die betrekking hebben op het door Van de Kaart verstrekte en samengestelde materiaal, bij Van de Kaart.
 2. De in lid 1 genoemde materialen blijven eigendom van Van de Kaart, ongeacht of aan de Opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht voor de vervaardiging of vermenigvuldiging daarvan. Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming mogen deze materialen niet worden verveelvoudigd, gebruikt of opgeslagen of aan derden worden getoond, in welke vorm en op welke wijze dan ook.
 3. Van de Kaart behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Van de Kaart heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 12. Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Van de Kaart voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Van de Kaart toerekenbaar is. Indien Van de Kaart uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Van de Kaart zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Van de Kaart, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Van de Kaart en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 13. Conversie

 1. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden niet geldt, treedt voor deze bepaling automatisch in de plaats een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van die bepaling.
 2. In geval van conversie behouden de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverminderd hun geldigheid.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Van de Kaart partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Van de Kaart is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn op 05-10-2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. De voorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Van de Kaart.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 4. Van de Kaart is te allen tijde gerechtigd om deze voorwaarden – zonder voorafgaand overleg – te wijzigen of aan te vullen.
 5. De Opdrachtgever wordt van de wijziging of aanvulling schriftelijk op de hoogte gesteld en de wijziging of aanvulling wordt geacht te zijn ingegaan, direct nadat deze is medegedeeld aan de Opdrachtgever.
 6. Indien de Opdrachtgever niet kan instemmen met de wijziging of aanvulling, dient hij dat binnen 14 dagen na verzending van de kennisgeving schriftelijk kenbaar te maken. Na verstrijken van de genoemde termijn van 14 dagen wordt de Opdrachtgever geacht ingestemd te hebben met de wijziging of aanvulling.

 

Artikel 16. Indexatie

 1. Van de Kaart houdt zich het recht voor, alle bedragen jaarlijks te verhogen met een percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan 5 procent, vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaand aan die van de prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door Van de Kaart toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.